Saturday, December 25, 2004

يک صدا چقدر طيف داره ؟
از اين که يک شعر کوچه بازاري تبديل به يک نوحه شود .
تا خواندن زيباترين نوشته هاي خودش
تا زيباترين شاملو خواني دنيا
يک چايي به غايت کس شعر
نيم کيلو چاي براي يک آدم چقدر مي شه ؟
تو مايه هاي سيزيف . نمي شناسي ؟
آتش از قفس خدايان دزديد.
خدايان به وحشتناک ترين عذاب دنيا محکومش کردند.
آنهم کار بيهوده .
قل دادن سنگ ..
از بحث دور نشي مثل يک سيزيف بيچاره محکوم به خوردن ( شايدم نوشيدن ) بدترين چاي دنيا
و به گه خوردن و غلط کردن افتادن .
حالا او چاي مي نوشد و من ...
حالا من بايد از خداي خود بگويم .
با همينقدر ترس از سوء تعبير
و حتي اگر صحبت از دائو شود.
بايد اين صحبت به يه جايي برسد.
-------------
امروز يک روز ديگر است .
آب نبات چوبي طعم عجيبي دارد
اصلا شبيه به قديمها نيست .
اما باز هم آب نبات چوبي است .
--------------
مهماني امشب جديد است اما وجدي در من بر نمي انگيزد.
-------------
دلم يه چيزي مي خواهد . شبيه به شور و شبيه به هيجان
اين که اين نزديکي است ، درست شبيه به آب نبات چوبي است .
طعمش متفاوت است . فقط شبيه به آني است که بايد باشد.
-------------
کسي گوشي تلفن را بر نمي دارد.
-----------
اين بار ناخنهايم را کوتاه کردم و بعد لاک زدم . شبيه به کودکي اما کمي هم زنانه . چقدر من با زنانگي ام بيگانه شده ام و تمام نجواهاي شبانه او هم هيچ کمکي نمي کند.
--------------
ژنتيک دي زيز !!! را با يک بسته شکلات نمي شود مهماني کرد بايد برايشان شراب بخرم .
-------------
خوابها همه به يکساني و هماهنگي عجيبي رسيده اند. بايد تخيل را کمي بازي داد.
-------------
کسي در اين خانه را نمي زند. کسي حوصله روده درازي تو را ندارد. تنها شو . و بعد کمي تنها تر و بعد براي مدتي بيشتر . بوي بيگانگي همه دوستي ها مي آيد.
--------------
وقتي همه کلمات را کپي کردي توي بلاگر ..شروع کن ازسر خط ديليت کردن . ببين چه جادوي محشري دارد حرکت کلمات خط پائيني .

Wednesday, December 22, 2004

صدا قطع
صدا وصل
خش خش
صدا شفاف
دلهره ي قطع ارتباط
دلهره
همه اين ارتباط يعني حجم دلهره
رفراندم ملي
خورشيد پرستي
جذابيت مکالمه
لحن مکالمه
خيانت
عذاب وجدان
شکست همه وجود براي جذب خائن
شک به قهقهه مستانه
دل خنک شبيه به بردن
تساوي
ير به ير
صداي تلق تلق قطار
صداي نچ نچ
پرت يک واژه انگليسي
فهم پارادکس حل پاراد کس
قهقهه
خجالت
کمتر شبيه به شرم
بيشتر شبيه به خجالت
کنار شهوت
خود شهوت
شهوت مکالمه
دعوت به مکالمه
موش آزمايشگاهي
شبيه به نرو و فيزيک
بازي کردن
بازي دادن حس بازي دادن
بازي دادن براي نوشتن
زدن کليد دوست
براي يک پست جديد
صدا قطع
گير کردن در بازي
خروج محال از بازي
اصل داستان شبيه به دوستي
اوج داستان شبيه به عشق
ممنوعيت استفاده از واژه عشق
عشق
باز هم عشق
يک بار ديگر عشق
الگوريتم هوشمندانه
مفاهيم شکست و پيروزي
دعوت به مکالمه
تسلط ادبيات
واژه هاي انتخابي
شبيه به شعر
بخشي از ارتباط يعني ادبيات
دعوت به ادامه
با لحني مهربان
خروج از ادبيات
و باز مهرباني
همه اين ارتباط يعني مهرباني
سکوت
خيلي سکوت
کمي بيشتر از سکوت
قطع ارتباط
ديگر نه دلهره
اين بار تهي
تنها
جستجو
تصور
بازي دادن ذهن
بازي کردن ذهن
تصوير از بالا
عبور ازاقيانوس
نگاه از فراز يک خاکستري ديگر
فرود
فرود با همه هيجان رسيدن
محيط خارجي
قدمهاي کمي آرام يا شايدم تند
زمين سفيد
قطع يک طرفه ارتباط
همه اين ارتباط يعني تخيل
تخيل حضور
حضور خالص
آرزوي خالص
بازي با آرزو
بازي با بخت
شبيه به بليت
شبيه به کاربن قرمز
شبيه به خود بليت
بليت بخت آزمايي
بازي يک طرفه
بازي کم کردن فاصله
بازي تخيل
تخيل ممکن
امکان فراموشي
تصوير داخلي
تخيل مکالمه
تخيل فراموشي لابه لاي کتاب الکترونيک
هجوم دلهره
حس تنهايي
درست شبيه به کودکي
شبيه به نزاره
نزاره از دور
شبيه به خواستن
شبيه به تمنا
شبيه به شور بازي
شبيه به موهاي خيس
شبيه به لپ هاي گل انداخته
شبيه به شيطنت
تخيل بازي کم کردن فاصله
شايدم کم تر
تخيل شيطنت
بستن کتاب
تخيل شيطنت قهقهه
بازي با موهاي پسرک
فرار به بن بست
تخيل گير افتادن
تخيل تسليم
تصوير بردن او
برنده برنده
برگشت ناگهاني
فضاي داخلي
سکوت
بررسي موشکافانه اختلاف زماني
کند شدن حرکت انگشتان روي کي برد
يادآوري
دلتنگي يا حضور مداوم
خستگي يا دغدغه دائم
حضور دائم تلفن
حجم کامل تخيل
قطع مکالمه
سکوت به اندازه اختلاف زماني
اختلاف به اندازه فاصله مکاني
همه اين ارتباط يعني فاصله مکاني
کمي تخيلي تر
کمي واقعي تر
بيشتر آرزو
بيشتر کودکي شبيه به آغوش
شبيه به امنيت
شبيه به عشق
شبيه به اين
شبيه به او
همه اين ارتباط يعني ....
..... يعني خيلي
خيلي يعني بي نهايت
بي نهايت يعني محال
محال يعني تخيلي
تخيلي يعني خيالي
خيالي يعني ناب
ناب يعني مي
مي يعني ....
..... يعني روايت
روايت يعني اهلي کردن
اهلي يعني روباه
روباه يعني گل سرخ
گل سرخ يعني شازده کوچولو
شازده کوچولو يعني قهرمان
قهرمان يعني نه سوپرمن
قهرمان يعني خلبان
خلبان يعني نه نقاش
نقاش يعني کلاس زيبا شناسي
استاد يعني روباه
درس يعني اهلي شدن
راوي يعني شاملو
شاملو يعني ....
..... يعني حک
حک يعني درج
درج واژه
واژه يعني صلت
صلت يعني حافظه
حافظه يعني بازي
بازي يعني تخيل
تخيل يعني ادامه
ادامه يعني هوش
هوش بي معني
معني يعني يعني
يعني يعني کم آوردن واژه
يعني تسليم تخيل
تخيل يعني تصوير
تصوير يعني فضاي داخلي
فضاي داخلي
او و ديگري
کتاب الکترونيک
حرکت دوربين
تصوير تلفن
تخيل مکالمه
خط زدن تخيل
شيطنت کودکانه
يعني ....
ادامه دارد....