Tuesday, January 18, 2005

آبله مرغان
هوش، درک موقعيت، شعور ؟ يا هر چه که هست. چيز خوبي است و هر چه که هست ..... بهترين پيشگيري از ايجاد يک رابطه والد، کودک مزخرف است که هميشه يک طرف رابطه با يک نسخه بالا و بلند براي پيچيدن از راه مي رسد.
يعني واقعا پذيرفتن هر آدمي به همان شکلي که مي خواهد باشد اينقدر سخت است، مخصوصا وقتي که فکر مي کنيم دوستش داريم ؟يا اين «دوستت دارم» ها فقط «عوضت مي کنم » ي است که با املاي کاملا متفاوت نوشته مي شود؟
همه اينها هر چه که هست . انگار هنوز درماني ندارد و از طرفي همه جا موجود است . مثل سرخجه يا سل يا .... همان دقيقا و انگار تنها راه حل موجود واکسن زدن است . يعني که مقداري از آن را تجربه کني تا سيستم ايمني بدنت را بالا ببري که ديگر پيش نيايد. يا شبيه به آبله مرغان بايد يک بار بگيري تا ديگر مصون شوي و اگر دوباره بگيري ...خيلي خطرناک و مهلک خواهد بود...
درست عين آبله مرغان ،
اين تجربه روابط والد، کودک هم همين است . جاي خيلي هايش هنوز به شکل سوراخهاي کم عمقي باقي مانده ولي گاهي باز هم در معرضش قرار مي گيريم . با اين تفاوت که اين بار سيستم ايمني را بايد خودمان تنظيم مي کنيم . بايد ياد آوري کنيم هم همه مضراتش را و هم طرق انتقالش را.
در آخر فقط طرق انتقال اين بيماري را يادآوري مي کنيم:
( شنيدن جملاتي که حامل اين ويروس هستند )
( سوالاتي که وقتي مشغول زندگي عادي خود هستيد زياد مي شنويد.):
- کجا بودي تا اين موقع ؟ هر چي زنگ زدم نبودي!
- چرا تو موهات را اين مدلي نمي کني؟
- چرا تو هميشه اين مدلي لباس مي پوشي ؟
- چرا اينقدر آدم گريزي ؟
- چرا اينقدر رفيق بازي ؟
( اين يکي خيلي موزيانه است چون طرف خودش داره همين کار را مي کنه ! ):
- چرا اينقدر مي ذاري ديگران تو زندگيت دخالت کنند ؟
( جملاتي که از راه احساسات مي زنه داغون مي کنه ) :
- من خيلي دوستت دارم . براي همين هم ايرادات را بهت مي گم .
( جملات تهديد آميز که ترس از دست دادن را همراه مي آورد) :
- فکر کنم بايد برنامه خوابت را تنظيم کني. اينجوري که زندگي نمي شه کرد.
- چرا با فلاني دوست هستي ؟
( جملات پزشکي )
- چرا اين قرص را مي خوري ؟
- بيا برو پيش روانپزشک من !!!
( جملاتي که آخرين بار در بيست و چند سالگي از باباتون شنيدين ) :
- چرا کمي مديريت مالي نداري ؟
( جملاتي که شما را در رودربايستي براي پيشرفت رابطه قرار مي دهد):
- چرا هر چي زنگ مي زنم نيستي ؟
* احتمالا بعد از شنيدن اين شما ده دفعه زنگ مي زنيد که چيزي را ثابت کنيد!
( جملات بيمارگونه براي گرفتن اعتماد به نفس شما )‌:
- بهتره که من هميشه خفه شم . چون تو ظرفيت انتقاد نداري.
( جملات وزارت بهداشت و درمان ):
- واقعا چرا سيگار مي کشي ؟ سيگار ضرر داره !!!
( جملات تاريخي )
- فلان شاعر مي گه که : ...........................
( جملات اعتقادي )
- آدمهايي که به ....... اعتقاد ندارند { يا دارند} اکثرا اينجوري و.... اونجوري...
( جملات جايگزيني )
- من اگر جاي تو بودم ......
( جملات انحصار طلبانه )
- اگر من رو دوست داري بايد اين اخلاقت را بگذاري کنار.
( جملات پدر سالارانه )
- اگر مي خواهي اين رابطه ادامه پيدا کنه ( اين نعمت را ازت نگيرم ) بايد .......
* در جمله بالا خيلي فرقي بين « بايد» و « بهتر است » نيست و البته دومي خطرناک تر است چون موزمارانه مي زنه داغون مي کنه

( جملات عاشقانه )
- من اينقدر دوستت دارم که به خاطر تو همه اين کارها را مي کنم .
* يعني خودت رو بکش و براي جبران عين من شو
( جملات طبقاتي )
- ما توي خانواده مان ......
( جملات مقايسه اي )
- من با فلاني که هستم { يا بودم } هميشه .......
( فاتحه )
- تو يه بار اين اشتباه را کردي .....ممکنه بازم ....!
( وصيت نامه !)
- من که هر جوري که باشي دوستت دارم اما براي روابط آينده ات مي گم بهتره که ....
.....
هوش، درک موقعيت، شعور ؟ يا هر چه که هست. چيز خوبي است و هر چه که هست ..... بهترين پيشگيري از ايجاد يک رابطه والد، کودک مزخرف است که هميشه يک طرف رابطه با يک نسخه بالا و بلند براي پيچيدن از راه مي رسد