Tuesday, January 26, 2010

من و ماهی
........هنوز در این فکرم که آیا عشق من به ماهی، واکنش وارونه ی ناخودآگاهم بود به ترسم از ماهی؟ در این صورت، آیا ممکن است بسیاری از چیزهایی که نسبت به آنها عشق احساس می کنم، چیزهایی باشند که در واقع عمیقا از آنها می ترسم؟ و آن ها کدام ها هستند؟ .....
spotlight